Rekonstukce rozvodů

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Rekonstrukce rozvodů společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007022

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE V SZT a je zaměřen na výměnu rozvodů tepla na území sídliště Jankovice a výměnu parovodu za horkovod v rámci společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o. a to účelem snížení tepelných ztrát a celkového zlepšení energetického hospodářství na území města Nymburk.

Část Sídliště Jankovice: V tomto projektu je řešena rekonstrukce dvou páteřních větví původní teplovodní sítě na sídlišti Jankovice, včetně přípojek k jednotlivým objektům. Přípojný rozměr větve A je 2xDN150 a větve B 2xDN200. Teplovodní potrubí bude napojeno na stávající výměníkovou stanici pára – voda, budova č.p. 4007 v ul. Topolová.

Součástí této akce bude i rekonstrukce všech předávacích stanic napojených na danou sídlištní teplovodní síť.

Část Parovod: rekonstrukce parovodu bude obnášet výměnu stávajících dvoutrubkových parovodních rozvodů za čtyřtrubkové teplovodní, a to včetně nové izolace, odpovídající rekonstruovanému potrubí.

Realizací projektu bude uspořeno minimálně 10 % energie oproti současnému stavu. Rozvodná soustava společnosti tím bude modernizována a připravena pro další intenzivní využití v rámci další minimálně jedné dekády.